မြန္ျပည္နယ္၏ျမိဳ႕ေတာ္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕တြင္ အၾကီးဆံုးေစတီေတာ္ကို ညႊန္ျပပါဆိုလွ်င္ က်ိဳက္သံလန္ေစတီေတာ္ ကိုသာ ညႊန္ျပရပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ကံရာဇာၾကီး၊ ကံရာဇာငယ္ ညီေနာင္ႏွစ္ပါးသည္ ဘုရင္အျဖစ္ကို ရရွိရန္အတြက္ ေစတီတစ္ဆူကို အျပိဳင္တည္ခဲ့ၾကရသည္။ က်ိဳက္သံလန္ ေစတီေတာ္သမိုင္းသည္လည္း ထိုနည္းတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေစတီအျပိဳင္တည္၍ ျပႆနာဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားကပင္ စတင္ခဲ့သည္လား၊ ကံရာဇာၾကီး၊ ကံရာဇာငယ္တို႔ကပဲ စတင္ခဲ့သည္လားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း မေျပာတတ္ပါ။

ေစတီေတာ္သမိုင္းမွာ...
ေရွးယခင္က မြန္ ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား (ထိုအခ်ိန္က မြန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ယိုးဒယားလူမ်ိဳးမ်ားကို ရွမ္း ဟု ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။) သည္ မၾကာခဏ စစ္မက္ျဖစ္ပြါးခဲ့ၾကသည္။ မြန္မ်ားက ရွမ္းေဒသကို စစ္မက္ျပဳလိုက္၊ ရွမ္းမ်ားက မြန္ေဒသကို စစ္မက္ျပဳလိုက္ႏွင့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားစြာ စစ္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။ ထိုေဒသႏွစ္ခုလံုးသည္လည္း စစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္ဆီးခဲ့ရသည္။ တေန႔တြင္ ရွမ္းမ်ားသည္ မြန္ေဒသကို စစ္မက္ျပဳရန္အတြက္ ခ်ီတက္လာၾကသည္။ မြန္ဘုရင္သည္ ပညာရွိသုခမိန္အမတ္မ်ားကို ေခၚ၍ ရွမ္းမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ျပန္လည္တိုက္ခုိက္သင့္ပံုကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ရွမ္းဘုရင္ထံသို႔ သံအဖြဲ႕အား ေစလႊတ္ျပီး စစ္မက္ျပဳျခင္းျဖင့္ ေဒသႏွစ္ခုလံုး ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ၍ အက်ိဳးမရွိေၾကာင္း၊ ပညာရွိနည္းျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို ပညာရွိနည္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ရံႈးနိမ့္သူက အႏိုင္ရရွိသူ၏ေဒသကို မည္သည့္အခါမွ် က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခုိက္ျခင္းမျပဳရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။ ထိုပညာရွိနည္းမွာ - တစ္ေန႔တည္းႏွင့္ ဘုရားတစ္ဆူကို မြန္လူမ်ိဳးႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔ အျပိဳင္တည္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အရင္ဆံုးျပီးေအာင္တည္ႏိုင္သူသည္ အႏိုင္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကုန္းျမင့္တစ္ခု(ယခု က်ိဳက္သံလန္ဘုရား ကုန္းေတာ္) ေပၚတြင္ မြန္ ႏွင့္ ရွမ္းတို႔ ေစတီအျပိဳင္တည္ခဲ့ၾကသည္။ မြန္လူမ်ိဳးတို႔က ေစတီအျမန္ျပီးစီးေရးအတြက္ ၀ါးမ်ားျဖင့္ ေစတီတည္ၾကသည္။ တစ္ေန႔တည္းႏွင့္ တည္ျပီးေသာ ထိုေစတီကို ထံုးသကၤန္း ကပ္လွဴလိုက္ေသာအခါ အလြန္ပင္ ၾကည္ညိုသပၸါယ္ဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ ေစတီေတာ္ကို အုတ္၊ သဲ၊ ေက်ာက္ တို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေသာေၾကာင့္ တစ္ေန႔တည္းႏွင့္ မျပီးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွိနည္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ မြန္တို႔က အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ရွမ္းတို႔သည္လည္း မြန္ေဒသကို မည္သည့္အခါမွ် လာေရာက္က်ဴးေက်ာ္ျခင္း မျပဳေတာ့ေပ။

က်ိဳက္သံလန္ေစတီေတာ္၏ မြန္အမည္မွာ က်ာ္ေသမ္လီု ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာလို အသံထြက္မွာ က်ိဳက္ဆီမ္းလန္ ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ က်ာ္ ရဲ႕ အဓိပၸါယ္မွာ ဘုရား၊ ေသမ္ ရဲ႕ အဓိပၸါယ္မွာ ရွမ္း ၊ လီု ရဲ႕ အဓိပၸါယ္မွာ ပ်က္ဆီးျခင္း၊ ထြက္ေျပးျခင္း လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါသည္။။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်ာ္ေသမ္လီု ဆိုသည္မွာ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ာကို ထြက္ေျပးေစႏိုင္ေသာ၊ ပ်က္ဆီးေစႏိုင္ေသာ ဘုရားလို႔ အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

ဤေစတီေတာ္ၾကီး၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ မြန္ေဒသသည္လည္း စစ္မက္မျဖစ္ပြါးေတာ့ဘဲ တိုးတက္စည္ပင္လာခဲ့သည္ဟု ပါးစပ္ရာဇ၀င္သမိုင္းအျဖစ္ တည္ရွိေနပါေတာ့သည္။

1 comments

  1. Anonymous  

    I know only the name for this pagoda for long time without history..Now i know... Thanks for ur history..

Post a Comment

သင္ဘယ္ကလဲ?