ေနာက္ခံသမုိင္း

မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားမပြင့္မီ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္၊ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္၊ (ဘီစီ- ၁၀၀၀) ေလာက္ကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပုိင္း၊ ယုိးဒယားႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းေဒသမ်ားတြင္ စနစ္တက်အေျခခ်ေနထုိင္ၿပီး ၿမဳိ႕ျပႏုိင္ငံမ်ားထူေထာင္ ခဲ႔ၾကသည္။ မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ဘီစီ- ၁၀၀၀ ေလာက္တြင္ ေကလာသနယ္၀န္းက်င္တြင္ သုဓမၼ၀တီၿမဳိ႕ကုိ တည္ေထာင္ခဲ႔ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေအာက္ပုိင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ပဲခူးေဒသတုိ႔တြင္ ၿမဳိ႕ရြာတည္ေထာင္ၿပီးေနထုိင္ၾကစဥ္ ယုိးဒယားႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းတြင္ လပ္ပူရီကုိ ၿမဳိ႕ေတာ္အျဖစ္ထားကာ ဒြါရ၀တီျပည္ကုိတည္ေထာင္ခဲ႔ၾကသည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ယဥ္ေက်းမႈျမင့္မားစြာျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ႔သည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ဦးငါးဦး

သာသနာ၀င္က်မ္းမ်ားအဆုိအရ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားပြင့္ေတာ္မူၿပီး (၄၉) ရက္ေျမာက္ လင္းလြန္းပင္ရင္၌စံေနေတာ္မူစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဥကၠလာပတုိင္းသား မြန္လူမ်ဳိး တဖုႆႏွင့္ ဘလႅိက ကုန္သည္ညီေနာင္ႏွစ္ဦးတုိ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဖူးေမွ်ာ္ခဲ႔ရၿပီး သာသနာေတာ္တြင္ ဘုရားကုိ ဦးစြာဖူးေမွ်ာ္ခြင့္ရသူမ်ား၊ သရဏဂုံႏွစ္ပါးတြင္ ဦးစြာတည္သူမ်ား၊ ျမတ္စြာဘုရား ကုိယ္စားေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ဦးဆုံးကုိးကြယ္ခြင့္ရသူမ်ား၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ဆံေတာ္မ်ား ဌာပနာၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဦးဆုံးေစတီျဖစ္ေသာ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကုိ တည္ထားကုိးကြယ္ခြင့္ရခဲ႔သူမ်ားျဖစ္သည္။

သာသနာအစသထုံက

ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ဘုရားျဖစ္ၿပီး (၈) ၀ါေျမာက္တြင္ ဂ၀မၸတိမဟာေထရ္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ သထုံ၊ ဟံသာ၀တီ စေသာ မြန္တုိ႔၏ေဒသ မ်ားသုိ႔ ေဒသစာရီႂကြခ်ီေရာက္ရွိေတာ္မူသည္။ ျမတ္စြာဘုရားပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီး သာသနာသကၠရာဇ္ ၂၅၃ ခုႏွစ္၊ သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီး လက္ထက္ ကုိတုိင္းကုိးဌာနသုိ႔ ရဟန္းေတာ္မ်ား ေစလႊတ္သာသနာျပဳေစရာတြင္ ေသာဏေထရ္ႏွင့္ဥတၱရေထရ္ႏွစ္ပါး သထုံေဒသသုိ႔ သာသနာျပဳရန္ေရာက္ရွိေတာ္မူျပန္သည္။ သာသနာသကၠရာဇ္ ၉၀၀ ေက်ာ္တြင္ မြန္အရွင္ဗုဒၶေဃာသမေထရ္သည္ သီဟုိကြ်န္း (သီရိအလကၤာ)သုိ႔ ႂကြကာပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကုိ မာဂဓဘာသာျဖင့္ ေပရြက္ေပၚတြင္ကူးယူၿပီး သထုံသုိ႔ ယူေဆာင္လာခဲ႔၍ မြန္တုိ႔ေဒသတြင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ထြန္းကားစည္ပင္လာခဲ႔သည္။ အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကုိ သထုံမွပုဂံသုိ႔ေဆာင္ၾကဥ္းခ႔ဲၿပီး ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ ျပန္ႏွံ႔သြားခဲ႔သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “သာသနာအစသထုံက´´ဟု ဆုိစမွတ္ျပဳၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

မြန္စာေပ

မြန္စာေပသည္ ေအဒီ(၅)ရာစုခန္႔ေလာက္တြင္ ေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စတင္ေတြ႕ရပါသည္။ အိႏိၵယေတာင္ပုိင္း ပလႅ၀လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ပလႅ၀အကၡရာကုိ အေျခခံ၍မြန္စာကုိ တီထြင္ခဲ႔ၾကသည္။ သထုံေခတ္တြင္ မြန္စာေပေကာင္းစြာ ထြန္းကားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သု၀ဏၰဘူမိၼ ၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႕ရွိရေသာ မြန္ေက်ာက္စာမ်ားက ေဖာ္ျပေနသည္။ ယုိးဒယားႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း ပရပထုံေက်ာက္စာသည္ ခရာဇ္ႏွစ္ (၅)ရာစုခန္႔တြင္ မြန္တုိ႔ မြန္စာကုိ ေကာင္းစြာေရးတတ္ ဖတ္တတ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပဆုိေနသည္။

မြန္စာေပသမုိင္းကုိ ဆန္းစစ္မည္ဆုိလွ်င္ ေက်ာက္စာ၊ မင္စာ၊ အုတ္ခြက္စာ၊ ေခါင္းေလာင္းစာ၊ စဥ့္ကြင္းစာ၊ အဂၤေတစာ၊ ပုရပုိဒ္စာ၊ ေပစာ၊ ပုံႏွိပ္စာ စသည္ျဖင့္ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ ပိဋကတ္ေတာ္ဆုိင္ရာက်မ္း၊ ရာဇာ၀င္က်မ္း၊ ေဆးက်မ္း၊ ဓါတ္က်မ္း၊ ေဗဒင္က်မ္း၊ ပ်ိဳ႕ကဗ်ာလကၤာက်မ္း၊ ပုံ၀တၳဳမ်ား၊ စကားေျပအေရးအသားမ်ား စသည္ျဖင့္ စုံလင္လွသည္။

မြန္အႏုပညာယဥ္ေက်းမႈ

မြန္တုိ႔သည္ ပန္းပဲ၊ ပန္းထိမ္၊ ပန္းတဥ္း၊ ပန္းေတာ့၊ ပန္းရန္၊ ပန္းပု၊ ပန္းတေမာ႔၊ ပန္းပြတ္၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းယြန္း စသည့္ ပန္း(၁၀)မ်ဳိး အတတ္ႏွင့္အေဆာက္အဦးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အဂၤေတရုပ္လုံးမ်ားထြင္းထုျခင္းစသည့္ လက္မႈပညာမ်ားကုိသထုံေခတ္တြင္ေကာင္းစြာ တတ္ေျမာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ သထုံ၀န္းက်င္တြင္ ဂ၀ံေက်ာက္ဆစ္ လက္ရာမ်ားက်န္ရစ္ေနသည္ကုိ ယခုတုိင္ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၾကပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ဤအထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဆရာ ရာမညမိုးေစြ ေရးသားေသာ မြန္ဂီတနိဒါန္း စာအုပ္မွ တစ္ထပ္တည္း ကူးယူေကာက္ႏုတ္ပါသည္။


ဒီပုိစ့္ကုိ ကုိေမာ္စီဘေလာ့ မွကူးယူေဖာ္ျပသည္။